فیلم کوتاه

کپسول (۱۴۰۰)

جان داد (۱۴۰۰)

تشعشعات (۱۴۰۰)

پرتاب ناگهانی یک فیل (۱۴۰۰)

ارفاق (۱۴۰۰)

هرگز گاهی همیشه (۱۳۹۹)

فیلمرغ (۱۳۹۷)

ورای سکوت (۱۳۹۶)

صدای انسان (۲۰۲۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز