فقر

آب، باد، خاک، نان (۱۴۰۰)

بازی مرکب (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز