غلاف تمام‌فلزی

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز