علی حاتمی

مادر (۱۳۶۸)

هزاردستان (۱۳۶۷)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز