علی باقری

عنکبوت (۱۳۹۸)

گلدن تایم (۱۳۹۵)

دشت خاموش (۱۳۹۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز