علی‌رضا ثانی‌فر

قصیده گاو سفید (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز