عطا مهراد

بدون قرار قبلی (۱۴۰۰)

قصیده گاو سفید (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز