عباس گنجوی

هزاردستان (۱۳۶۷)

آرامش در حضور دیگران (۱۳۴۹)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز