عباس گنجوی

هزاردستان (۱۳۶۷)

آرامش در حضور دیگران (۱۳۵۵)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز