سریال کوتاه

مِر از ایست‌تاون (۲۰۲۱)

چرنوبیل (۲۰۱۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز