سریال کمدی

دوستان: تجدید دیدار (۲۰۲۱)

این ما هستیم (۲۰۱۶-۲۰۲۲)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز