ستار اورکی

چهره‌پرداز (۱۴۰۰)

خون شد (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز