سام کبودوند

پرتاب ناگهانی یک فیل (۱۴۰۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز