زری خوشکام

هزاردستان (۱۳۶۷)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز