ریچارد فرانسیس-بروس

رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز