ریتا هیوورث و رهایی از شاوشنک

رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز