روسی د پالما

مادران هم‌زمان (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز