رضا زمانی

مار – نقد ۱

جنایت بی‌دقت – نقد ۳

قهرمان – نقد ۳

بازی مرکب – نقد ۳

قدرت سگ – نقد ۲

لیگ عدالت زک اسنایدر – نقد ۱

دیروقت – نقد ۲

کودا – نقد ۳

آنت – نقد ۲

کودتای ۵۳ – نقد ۲

بوتاکس – نقد ۳

صدای انسان – نقد ۱

رضا زمانی

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز