رامی مالک

اوپنهایمر / اپنهایمر (۲۰۲۳)

وقت مردن نیست/ زمانی برای مردن نیست (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز