دیوید فینچر

منک (۲۰۲۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز