درخت گردو

درخت گردو (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز