درام

بوتاکس (۱۳۹۹)

صدای انسان (۲۰۲۰)

پدر (۲۰۲۰)

یهودا و مسیح سیاه (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز