درام تاریخی

چرنوبیل (۲۰۱۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز