داوود رشیدی

هزاردستان (۱۳۶۷)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز