خشایار سنجری

تی‌تی – نقد ۱

زالاوا – نقد ۲

مجبوریم – نقد ۱

علفزار – نقد ۱

روز صفر – نقد ۱

شادروان – نقد ۱

عنکبوت – نقد ۱

ملاقات خصوصی – نقد ۱

بی‌رویا – نقد ۱

موقعیت مهدی – نقد ۱

نگهبان شب – نقد ۱

دست خدا – نقد ۱

بی‌همه‌چیز – نقد ۱

جنایت بی‌دقت – نقد ۲

کاریز، قصه آب – نقد ۱

رمانتیسم عماد و طوبا – نقد ۱

آتابای – نقد ۲

پوست – نقد ۱

تومان – نقد ۲

پدر – نقد ۱

قهرمان – نقد ۲

بازی مرکب – نقد ۱

قدرت سگ – نقد ۱

خورشید – نقد ۱

دشت خاموش – نقد ۳

دیروقت – نقد ۳

قورباغه – نقد ۱

کودا – نقد ۲

میناری – نقد ۱

گورکن – نقد ۲

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز