خاویر باردم

رییس خوب (۲۰۲۱)

دون (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز