حامد ثابت

عنکبوت (۱۳۹۸)

بی‌همه‌چیز (۱۳۹۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز