جواد عزتی

مغز استخوان (۱۳۹۸)

مرد بازنده (۱۴۰۰)

آتابای (۱۳۹۸)

شنای پروانه (۱۳۹۸)

زخم کاری (۱۴۰۰)

خورشید (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز