جهانگیر فروهر

هزاردستان (۱۳۶۷)

دایی‌جان ناپلئون (۱۳۵۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز