جمشید هاشم‌پور

مادر (۱۳۶۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز