جعفر صادقی

سمفونی حمید (۱۴۰۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز