جشنواره کن 1986

دیروقت (۱۹۸۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز