جشنواره ونیز 2023

کنت (۲۰۲۳)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز