جشنواره ونیز 2018

باستر بزرگ: گرامی‌داشت (۲۰۱۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز