جسی پلمنس

زدن به سیم آخر (۲۰۰۸-۲۰۱۳)

قدرت سگ (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز