جسی باکلی

دختر گم‌شده (۲۰۲۱)

چرنوبیل (۲۰۱۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز