جرمی آیرونز

خاندان گوچی (۲۰۲۱)

لیگ عدالت زک اسنایدر (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز