جرد هریس

چرنوبیل (۲۰۱۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز