جان برنثال

شاه ریچارد (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز