تیموتی شلمی

فرنچ دیسپچ (۲۰۲۱)

دون (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز