تیلدا سویینتن

فرنچ دیسپچ (۲۰۲۱)

صدای انسان (۲۰۲۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز