توقف-حرکت

کاغذپاره‌ها (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز