بهترین کارگردانی

دیروقت (۱۹۸۵)

کودا (۲۰۲۱)

آنت (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز