بنیسیو دل تورو

فرنچ دیسپچ (۲۰۲۱)

حرکت ناگهانی ممنوع (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز