بمباران شیمیایی

درخت گردو (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز