ایمی آدامز

لیگ عدالت زک اسنایدر (۲۰۲۱)

زنی پشت پنجره (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز