اکبر عبدی

مادر (۱۳۶۸)

اجاره‌نشین‌ها (۱۳۶۵)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز