اندی سرکیس

بتمن (۲۰۲۲)

وِنِم: بگذار کارنیج پدیدار شود (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز