امین جعفری

جاده خاکی (۲۰۲۱)

قصیده گاو سفید (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز