اقتباس

کوچه کابوس (۲۰۲۱)

تراژدی مکبث (۲۰۲۱)

رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

کازابلانکا (۱۹۴۲)

در هایتس (۲۰۲۱)

دون (۲۰۲۱)

ربکا (۲۰۲۰)

قدرت سگ (۲۰۲۱)

فیلمرغ (۱۳۹۷)

کودا (۲۰۲۱)

آرامش در حضور دیگران (۱۳۴۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز