استیون گراهام

وِنِم: بگذار کارنیج پدیدار شود (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز